Baldegg Kloster, Baldegg, Switzerland

I would like to thank the Sisters for help! – Ezúton is szeretném megköszönni a Nővéreknek a segítséget!

Built: 1972-1973 and 1976-1979; Architect partner: Beat Jordi
Épült: 1972 -1973 és 1976 – 1979 között; Partner: Beat Jordi

Marcel Breuer virtuously exploited the constructive possibilities of concrete in Baldegg and created exceptional spatial experiences. His “dream object” combines the classic monastery typology and its tight, geometric structure and translates it into a modern architectural language of strong expressiveness with the help of reduced materialization.

Breuer Marcell a beton konstruktív lehetőségeit virtuóz módon kihasználta és rendkívüli tér élményt hozott létre Baldeggben. Tiszta geometrikus formákból építi meg a kolostort, és ez illeszkedik a környezetbe. (Saját tapasztalat: alig vettem észre az épületet, annyira jól ki van használva a helyszín adottsága).

The old Baldegg Castle, which was used as a monastery, became too small for the growing community of the Baldegger sister community in the 1960s. Therefore, they decided to build a new mother house. The Hungarian-American architect Marcel Breuer prevailed in the 1968 competition. His design was realized from 1972 to 1973 and supplemented from 1976 to 1979 by a nursing home for elderly sisters, supported by the Swiss architect Beat Jordi, who was working for Marcel Breuer at the time. The Jordi Partner AG office still oversees the project today if necessary.

A régi kolostorként használt Baldegg kastély túl kicsi lett a Baldeggi nővérek növekvő közösségéhez az 1960-as években. Ezért úgy döntöttek, hogy új anyaházat építenek. Az 1968-os versenyen a magyar-amerikai építész, Breuer Marcell nyert. Terve 1972-től 1973-ig valósult meg, és 1976-tól 1979-ig kiegészítette egy idős nővérek ápolási otthonával, amelyet Beat Jordi svájci építész támogatta, aki akkoriban Breuernél dolgozott. A Jordi Partner AG irodája ma továbbra is felügyeli a projektet, ha szükséges.


Baldegg Monastery consists of two building complexes. The main building is the mother house, in the west borders the nursing home that was built four years later. The mother house includes the cells of the sisters, kitchen and chapter room, offices, common rooms and a chapel. It consists of three flat-covered wings, which are connected by a central cross-section and thus form four garden courtyards. The chapel occupies the southern half of the middle wing. The open flanks are framed by a long colonnade and allow the landscape and buildings to flow harmoniously into one another. The monastery gardens meet the different needs, they are meeting point, meditation room, lounge and kitchen garden.

A Baldegg-kolostor két épületkomplexumból áll. A fő épület az anyaház, nyugaton a négy évvel később épült ápolóház határolja. Az anyaház tartalmazza a nővérek celláit, konyhát és osztálytermet, irodákat, közös szobákat és kápolnát. Három síkkal borított szárnyból áll, amelyeket egy központi keresztmetszet köt össze, és így négy kerti udvar alakul ki. A kápolna a középső szárny déli felét foglalja el. A nyitott szegélyeket egy hosszú oszlopsor keretezi, és lehetővé teszik a táj és az épületek harmonikus áramlását egymásba. A kolostorkertek megfelelnek a különféle igényeknek: találkozási pont, meditációs szoba, társalgó és konyhakert.

Conference room

The Chapel – A kápolna


The Sisters said that Marcel Breuer always said that the most important is in the small details, if these details are perfect, the building becomes whole.

A nővérek mesélték, Breuer Marcell mindig azt mondta, a lényeg az apró részletekben rejlik, ha ezek a részletek tökéletesek, akkor válik egésszé az épület.

Let’s not forget that Breuer was originally a carpenter, so he made all the wooden furniture and equipment for the monastery.

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy Breuer eredetileg asztalos volt, így minden fából készült bútort, berendezést is ő készített a kolostorba.

Cesca chairs

Text source: https://www.architekturbibliothek.ch/bauwerk/kloster-baldegg/

Photos: All rights reserved! © Agnes Mezosi 2019.

Agi Mezösi at the Kloster
Another Hungarian aspect: Interior with Victor Vasarely artwork on the wall

Podcast az épületről:

https://anchor.fm/dashboard/episode/ej8unk